Aglomeracija blato

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada potrebne dokumentacije za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Blato, a koja se sastoji od izrade sljedećeg:

  1. Studija izvodljivosti i Aplikacija,
  2. Idejni i glavni projekti za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda u Podsustavu Sjeverna obala aglomeracije Blato
  3. Projekt rekonstrukcije postojeće vodoopskrbne mreže u sklopu izrade projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava
  4. Natječajna dokumentacija

aglomeracija brna i smokvica

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada potrebne dokumentacije za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Smokvica-Brna, a koja se sastoji od izrade sljedećeg:

  1. Studija izvodljivosti i Aplikacija,
  2. Idejni i glavni projekti za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda u aglomeraciji Smokvica –Brna za 1.,2.,9.,11.,12.,13.,14., i 15. etapu
  3. Projekt rekonstrukcije postojeće vodoopskrbne mreže u sklopu izrade projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava na dijelu koji se odnosi na Brnu (izdvojeni dio naselja Smokvica)
  4. Idejni projekt UPOV-a
  5. Novelacija postojeće projektne dokumentacije, za 6.,7.,8.,i 10. etapu
  6. Natječajna dokumentacija

 1. Glavni ciljevi i očekivani rezultati:

   1. Usklađenje područja s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EEZ),
   2. Usklađenje područja s Direktivom o komunalnim otpadnim vodama (91/271/EEZ),
   3. Usklađenje područja s Direktivom o kakvoći vode za piće ( 98/83/EC),
   4. Usklađenje područja s Direktivom o podzemnoj vodi (2006/118/EZ)