Aglomeracija Blato

Idejnim rješenjem T.D.12/05 izrađenim od Infra Projekt d.o.o. Split, naziva „Odvodnja otpadnih voda Općine Blato, kanalizacijski sustav Blato - Prigradica“ odvodnja aglomeracije Blato podijeljena je na tri podsustava; Podsustav Blato, Podsustav Bristva; Podsustav Sjeverna obala.

Izgradnja sustava odvodnje za podsustave Blato i Bristva podijeljena je u II. faze. I.faza je u potpunosti izgrađena, a druga faza podijeljena je na 4. etape od kojih je izgrađena samo I. etapa. Ostale tri etape II. faze spremne su za izgradnju ali nedostaju financijska sredstva. Do sada je izgrađeno sljedeće:

 • Podmorski ispust; kopneni dio u dužini od 322m, podmorski dio u dužini od 1354.50m, difuzor u dužini od 45.5m,
 • UPOV sa CS gdje voda prolazi tretman automatskim finim sitom u vertikalnoj izvedbi s presom sa veličinom svjetlih otvora sita od 3mm. U konačnici se predviđa priključenje 8000 ES
 • Objekt automatske rešetke za odvajanje krupnijeg otpada iz otpadne vode sa veličinom svijetlih otvora od 6mm
 • Gravitacijski kolektori (I.faza zajedno sa 1. etapom II.faze) u dužini od cca. 9580m.
 • Recipijent aglomeracije Blato je more Korčulanskog kanala koje zbog svoje dubine i otvorenosti pripada skupini manje osjetljivog područja. Na temelju važeće zakonske regulative, a obzirom da će UPOV u dugoročnom rješenju imati manje od 10000ES trebalo je graditi uređaj s odgovarajućim stupnjem pročišćavanja, pa je postojeći UPOV - Uređaj za mehaničko pročišćavanje i dugi podmorski ispust način pročišćavanja i ispuštanja otpadnih voda koji zadovoljava tražene uvjete.

  Područje

   Područje projekta


  Danas se odvodnja otpadnih voda u cijeloj aglomeraciji Blato još uvijek rješava isključivo preko septičkih jama. Većina septičkih jama izvedena je s ugrađenim preljevima i spojnim bunarima ili bez izgrađenog dna, tako da sva procijeđena otpadna voda otječe u okoliš, zagađuje podzemlje, podzemne vode te morski pojas. Ovakvo stanje je sa zdravstvenog, sanitarnog, higijenskog te ekološkog gledišta alarmantno te se isto što hitnije treba sanirati. Ovim projektom predviđa se:

 • Izgradnja jedinstvenog kanalizacijskog sustava sa 5 C.S. na području podsustava Sjeverna obala
 • Rekonstrukcija i zamjena postojećeg vodoopskrbnog sustava usporedno sa izgradnjom kanalizacijskog sustava
 • AGLOMERACIJA SMOKVICA-BRNA

  Aglomeracija Smokvica-Brna smještena je u Općini Smokvica u Dubrovačko Neretvanskoj županiji.

  Sadašnje stanje u aglomeraciji Smokvica-Brna ne odgovara potrebnim Direktivama EU. Odvodnja otpadnih voda nije provedena organizirano, već se obavlja putem individualnih septičkih jama, čiji sadržaji odlaze u podzemlje, a u priobalnom dijelu zagađuju more i zbog toga se ovakvo stanje što hitnije treba sanirati.

  UPOV nije izgrađen te je izrada dokumentacije (Idejnog projekta) za njegovu izgradnju također zadatak ove prijave. Gore navedenim Idejnim rješenjem planirani kapacitet UPOV-a je 6300 ES, sa I.stupnjem pročišćavanja, a sukladno idejnom rješenju recipijent aglomeracije Smokvica-Brna je Lastovski kanal, koji je svrstan u manje osjetljivo područje.


  Ovim projektom predviđa se:

 • Izgradnja kanalizacijskog sustava sa 4 C.S.
 • Izgradnja UPOV-a
 • 3. Rekonstrukcija i zamjena postojećeg vodoopskrbnog sustava usporedno sa izgradnjom kanalizacijskog sustava , a na dijelu uvale Brna