ciljevi projekta

  -  Izrada studije izvodljivosti i aplikacijskog paketa,
  -  izrada procjene utjecaja na okoliš,
  -  idejni projekt uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa ishođenjem lokacijske dozvole,
  -  idejni i glavni projekt sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda,
  -  idejni i glavni projekt sustava vodoopskrbe u sklopu zahvata,
  -  dokumentacija za nadmetanje.