PODRUČJe

Područje aglomeracije Buzet nalazi se unutar granice područja djelovanja JLS – Grad Buzet, odnosno obuhvaća naselja čije se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do uređaja za pročišćavanje Buzet. To su naselja Buzet, Juričići, Kajini, Krbavčići, Mala Huba, Marinci, Počekaji, Selca, Strana, Sveti Ivan, Sveti Martin i Štrped.Naselja Buzet, Juričići, Sveti Ivan, polovica Svetog Martina i veći dio Štrpeda spojena su. Radi se o brdovitom području, smještenom u najsjevernijem unutrašnjem dijelu Istarske županije.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Buzet izgrađen je 1979.god., veličine je 7.200 ES, II. stupnja pročišćavanja, sa prijemnikom u vodotok Mala Huba.


postojeće stanje odvodnje

Sustav odvodnje otpadnih voda ima slijedeće osnovne tehničke karakteristike :

 • Sustav javne odvodnje Grada Buzeta koncipiran je kao djelomično razdjelni, te se kao takav i nadograđuje, osim najstarijeg dijela mreže koja je mješovitog tipa, te je istu potrebno rekonstruirati. Dužina postojeće izgrađene mreže sustava odvodnje je cca 21,3 km kolektora sanitarno otpadne vode, 2,0 km oborinske kanalizacije, dok 7,8 km izgrađene mreže funkcionira kao mješoviti. Na mreži postoje i 3 rasteretne građevine i 4 crpne stanice za prepumpavanje otpadnih voda..
 • Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Buzet (UPOV Buzet) izgrađen je 1979. god. UPOV Buzet ima II. stupanj pročišćavanja, sa ispustom u vodotok Mala Huba putem glavnog ispusta. Kapacitet uređaja iznosi 7.200 ES, dok je prosječno godišnje opterećenje 3.870 ES, a gledano od ožujka do listopada prosječan kapacitet iznosi 5.724 ES
 • Postotak stanovništva priključen na sustav javne odvodnje na području JLS Grada Buzeta iznosi cca 46 % (u postotak nije uzeta u obzir izgrađena aglomeracija Roč sa probnim radom uređaja).
 • Postotak stanovništva koji koristi septičke jame iznosi cca 54 %.

 • postojeće  stanje vodoopskrbe

  Na području Istarske županije djeluju slijedeći vodovodi: Istarski vodovod d.o.o. Buzet, Vodovod Pula d.o.o. i Vodovod Labin d.o.o.

  Osnovni tehnički podaci vodoopskrbnog sustava:

 • 2.301 km vodovodne mreže,
 • 98 vodosprema ukupne zapremine 101.433 m3,
 • 79 prekidnih komora,
 • 4 crpne stanice s posadom
 • 34 crpne stanice bez posade,
 • 62.752 priključaka korisnika,
 • Ukupni instalirani kapacitet pročišćavanja vode je 1550 l/s.


 • planirano stanje odvodnje i vodoopskrbe

  Na sustavu odvodnje otpadnih voda i na sustavu vodoopskrbe planirani su zahvatina dogradnja / proširenje mreže otpadnih voda u ukupnoj dužini od 22 km, uključujući i rekonstrukciju postojeće mješovite kanalizacije i vodovodne mreže, izgradnja 4 nove crpne stanice, te rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje Buzet, točnije:

 • rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže i javne odvodnje starogradske jezgre Grada Buzeta,
 • rekonstrukcija/sanacija kolektora mješovite odvodnje
 • rekonstrukcija/sanacija/dogradnja UPOV Buzet
 • proširenje mreže/izgradnja sustava javne odvodnje u gospodarskoj zoni Mala Huba, u naselju Selca koje se nalazi na području II i III zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće, te naselja Srnegla, Strana, Brgad, Marinci, Črnci, Kajini, Krbavčići, Počekaji sa potrebnim crpnim stanicama.


 • Područje aglomeracije buzet

   Područje projekta