1. DOSADAŠNJI REZULTATI PROJEKTA

  • -  Definiranje obuhvata aglomeracije Buzet,
   -  analizirali smo potrebe za izvedbu projekta izgradnje sustava odvodnje,
   -  analizirali smo postojeće stanje sustava odvodnje,
   -  izradili smo varijantna rješenja za izgradnju sustava odvodnje,
   -  studijsku dokumentaciju i tehnička rješenja smo prezentirali pred JASPERS (stručnjaci za zajedničku pomoć za potporu projektima europskim regijama),
   -  izvedeni su geodetski radovi za područje zahvata,
   -  izvedena su geomehanička istraživanja za potrebe izrade projektne dokumentacije,
   -  analizirali smo uređaj za pročiščavanje otpadnih voda (UPOV),
   -  za postoječi sustav odvodnje izradili smo hidrauličko matematički model.